Carta de serveis

Carta de serveis

L'article 6.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de noviembre (PDF, aprox. 510 KB) , pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (PDF, aprox. 936 KB) , d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics esmenta, dins dels serveis que les seus electròniques posaran a la disposició dels ciutadans, la carta de serveis i carta de serveis electròniques.

Tingui's en compte que les referències contingudes en aquesta norma a la Llei 11/2007, de 22 de juny, hauran d'entendre's efectuades a aquelles disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Ref. BOE-A-2015-10565 que regulin la matèria segons s'estableix en la seva disposició derogatòria única.3. 

En l'art. 8.1 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració Pública (PDF, aprox. 266 KB) , aquestes cartes es defineixen com l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

Informació sobre les preguntes més freqüents formulades pels ciutadans sobre la normativa del Mercat de Tabacs, a través de: