Carta de servizos

Carta de servizos

O artigo 6.2 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (PDF, aprox. 510 KB) , polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño (PDF, aprox. 936 KB) , de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos menciona, dentro dos servizos que as sedes electrónicas porán a disposición dos cidadáns, a carta de servizos e carta de servizos electrónicas.

Téngase en conta que as referencias contidas nesta norma á Lei 11/2007, de 22 de xuño, deberán entenderse efectuadas a aquelas disposicións da Lei 39/2015, de 1 de outubro, Ref. BOE-A-2015-10565, que regulen a materia segundo establécese na súa disposición derogatoria única.3.

No art. 8.1 do Real Decreto 951/2005, de 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Pública (PDF, aprox. 266 KB) , estas cartas defínense como o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

Información sobre as preguntas máis frecuentes formuladas polos cidadáns sobre a normativa do Mercado de Tabacos, a través de: