Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, no seu artigo 28, regula a práctica da notificación por medios electrónicos.

Establece que, para que a notificación se poida facer por medios electrónicos, o cidadán debe prestar o seu consentimento.

Por outra parte, indica que o sistema de notificación permitirá acreditar a data e hora no que se produza a posta a disposición do interesado do acto obxecto de notificación, así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se entenderá practicada a todos os efectos legais. 

No seu apartado 5 establece que producirá os efectos propios da notificación por comparecencia o acceso electrónico polos interesados ao contido das actuacións administrativas correspondentes, sempre que quede constancia de devanditos accesos. 

Na sede do Comisionado para o Mercado de Tabacos proporciónase o acceso a devandito contido mediante o epígrafe “Os meus expedientes”.

Mediante este mesmo epígrafe tamén se pode obter información sobre o estado de tramitación dos expedientes.