Preguntes Freqüents PVR

Preguntes Freqüents PVR

¿Què són les autoritzacions de venda amb recàrrec?

Les autoritzacions administratives de venda amb recàrrec donen dret a vendre tabac amb un recàrrec fix sobre els preus de venda en les Expendedurías de Tabac i Timbre ("estancs"). La venda es realitzarà en els establiments mercantils que fixa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme, mitjançant l'ocupació de màquines expenedores o de forma manual de cigars i cigarritos proveïts de capa natural en aquests locals quan comptin amb l'autorització administrativa atorgada pel Comissionat per al Mercat de Tabacs.

¿En quins establiments es pot vendre tabac?

Les màquines expenedores de productes del tabac només podran situar-se a l'interior de:

 • Quioscs de premsa situats en la via pública
 • Locals l'activitat principal de la qual sigui la venda de premsa amb accés directe a la via pública
 • Botigues de conveniència previstes en l'article 5.3 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris Comercials que estiguin situades en estacions de servei
 • Tendeixis de conveniència previstes en l'article 5.3 de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris comercials que aportin certificació acreditativa d'aquesta condició, expedida per l'autoritat competent en matèria de comerç.
 • Sales de festa, establiments de joc
 • Hotels, hostals i establiments anàlegs
 • Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats.

EXCEPCIONS: Es prohibeix la venda quan aquests establiments estiguin en:

 • Centres i dependències de les Administracions públiques o entitats de dret públic
 • Centres sanitaris o de serveis socials, docents, culturals
 • Centres i instal·lacions esportives

Els clubs de fumadors no són establiments mercantils, per la qual cosa no poden vendre tabac amb recàrrec.

¿Quins establiments són botiga de conveniència?

Són aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metros quadrats, romanguin obertes al públic almenys divuit hores al dia i distribueixin la seva oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguines, regals i articles varis.

¿Qui concedeix les autoritzacions?

L'Organisme autònom Comissionat per al Mercat de Tabacs, prèvia sol·licitud per l'interessat.

¿Puc vendre tabac sense autorització?

No. La venda amb o sense recàrrec sense autorització constitueix una infracció sancionable.

¿Qui pot sol·licitar les autoritzacions?

Els sol·licitants han de ser persones físiques o jurídiques titulars d'un establiment mercantil obert al públic, dels tipus previstos en la Llei. No podran atorgar-se autoritzacions de venda amb recàrrec a titulars d'expendedurías de tabac i timbre.

¿Quina durada tenen les autoritzacions de venda amb recàrrec?

Les autoritzacions tenen una durada de tres anys, podent ser renovades per períodes iguals a sol·licitud del seu titular

¿Com sol·licito l'autorització?

El sol·licitant disposa de dues opcions per realitzar la seva sol·licitud:

 • TELEMÀTICAMENT:

El sol·licitant, o de forma delegada l'expendeduría, podrà fer-ho accedint a https://cmtabacos.sede.gob.es/, i entrant en l'opció Procediments, Punts de Venda amb Recàrrec, escollir el tràmit Autorització de Punts de Venda amb Recàrrec. Seguint les indicacions que se li facilitessin per a la seva autenticació en Cl@ve, s'accedeix al procediment, i al formulari de sol·licitud.

En els tràmits d'Alta o Renovació, i només si el sol·licitant hagués anticipat l'ingrés de la taxa abans d'entrar en aquest procediment electrònic, per poder comprovar-ho haurà de consignar en el formulari el nombre de sol·licitud de l'ordre de pagament amb la qual hagués realitzat tal ingrés, que es localitza en la casella del codi de barres del model establert. Podrà adjuntar el document en la seva sol·licitud en format electrònic per a la seva verificació, a l'apartat de dades de l'Expendeduría com a document de vinculació amb ella. No ha de repetir-se el nombre de sol·licitud de l'ordre de pagament en cap altra sol·licitud que es formuli, ja que en aquest cas es cancelaria automàticament per evitar duplicitats.

Si no s'ha anticipat el pagament, lògicament ometria aquesta informació en el formulari, adjuntant llavors en dades de l'Expendeduría el model de vinculació que pot trobar en Documentació d'interès, degudament emplenat i signat.  Una vegada completada i enviada la sol·licitud, a través de correu electrònic remès a l'adreça que hagués emplenat en les seves dades, el sol·licitant rebrà una comunicació perquè pugui descarregar-se en aquesta Seu la carta de pagament per poder realitzar l'abonament de la taxa. S'adverteix expressament que si en el termini de DEU DIES HÀBILS explicats a partir de la data de registre de la sol·licitud, no s'efectua l'abonament complet de la taxa, de conformitat amb el previst en l'article 5.Vuit.a) i en el punt 4 de l'Annex de la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, s'emetrà resolució denegatòria del procediment d'aquesta sol·licitud per impagament de la taxa reportada.

 • EN PAPER

El sol·licitant ha de dirigir-se a l'Expendeduría de Tabac i Timbre ("estanc") on decideixi subministrar-se de labors de tabac, que ha de ser un dels tres més pròxims al punt de venda del terme municipal, tenint en compte que en el cas de venda de cigars pot subministrar-se en un estanc diferent al de proveïment de cigarrets entre els tres més pròxims, i allí li facilitaran un model d'instància en paper acte-copiativo amb quatre exemplars que ha d'emplenar d'acord amb les instruccions que figuren en el model d'instància. Posteriorment haurà d'abonar la taxa establerta en el model d'instància.

Una vegada liquidada la taxa referida, s'haurà de remetre a aquest Comissionat el “Exemplar per al Comissionat per al Mercat de Tabacs; a remetre pel Sol·licitant”. Pot fer aquesta remissió telemàticament, seguint les instruccions del punt anterior que al·ludeixen al cas que s'hagi anticipat l'ingrés de la taxa corresponent, en aquest cas incorporarà el document a la seva sol·licitud, una vegada emplenada a la Seu Electrònica.

Per evitar problemes en el curs de la seva sol·licitud, només hauria de tenir entrada una sol·licitud en el Comissionat seguint una de les opcions comentades, recomanant el tràmit TELEMÀTIC per reduir dràsticament els terminis de resolució.

¿Cal pagar alguna taxa?

Sí, però solament serà necessari pagar l'import de la taxa per als tràmits d'Alta i Renovació. No serà necessari abonar aquesta taxa per als tràmits de Modificació i Baixa. La taxa figura en la sol·licitud.

¿És obligatori subministrar-se de l'estanc on es va realitzar la sol·licitud?

, sempre ha de proveir-se en el qual reglamentàriament la correspongui. No proveir-se en l'Expendeduría de Tabac i Timbre assignada és una infracció sancionable.

¿Puc canviar d'estanc de subministraments?

, sempre que hagi sol·licitat i s'hagi autoritzat una modificació d'expendeduría de subministrament que estigui entre les tres més pròximes al punt de venda en el terme municipal.

¿Quines modificacions es poden sol·licitar a l'autorització?

L'autorització per a punts de venda amb recàrrec podrà ser modificada en els següents suposats de canvi:

 1. D'emplaçament del local
 2. De màquina expenedora
 3. D'expendeduría de subministrament
 4. De modalitat de gestió.

En qualsevol dels casos al fet que es refereix l'apartat anterior, les respectives circumstàncies hauran de notificar-se al Comissionat per al Mercat de Tabacs abans de produir-se. La comunicació es realitzarà directament al Comissionat per al Mercat de Tabacs, que informarà degudament a l'expendeduría anteriorment assignada per al subministrament o a la qual correspongués si el canvi d'emplaçament suposés obligatòriament el canvi d'aquella.

¿Puc tenir més d'una màquina en el meu establiment?

, se sol·licitarà autorització per cadascuna de les màquines.

¿El nº de matricula de la màquina és el nº de sèrie?

No, el nº de sèrie ho dona el fabricant i acompanya a la marca i model de la màquina.

El nº de matrícula és el que apareix consignat en el cartell d'autorització i és el que indentifica la màquina en el Registre de Màquines Expenedores del Comissionat.

¿Puc fixar els preus lliurement?

No. Igual que per les Expendedurías, els preus de les labors per a la venda amb recàrrec són fixos i es publiquen periòdicament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La venda a preus diferents als autoritzats és una infracció sancionable.

¿És obligatori vendre el tabac amb màquina?

, amb l'excepció de cigars i cigarritos en els bars i restaurants autoritzats.

¿Qui pot fer l'adquisició i el transport de tabac des de l'expendeduría al PVR?

 • L'adquisició i transport de labors amb destinació als punts autoritzats per a la venda amb recàrrec haurà de realitzar-se personalment pel titular de l'autorització o pels seus familiars vinculats al negoci, o pels seus dependents, uns i uns altres autoritzats expressament a aquest efecte.
 • El transport de les labors també podrà ser realitzat pel titular de l'expendeduría, pels seus familiars vinculats al negoci o pels seus dependents, també autoritzats expressament a aquest efecte.
 • Excepcionalment, en els casos en què el proveïment de labors de tabac als punts de venda amb recàrrec autoritzats no pugui realitzar-se per les persones citades,  tant l'expenedor com l'autoritzat per a la venda amb recàrrec podran valer-se de mandataris per al transport, apoderats expressament per escrit, responent de la seva gestió com si fos realitzada personalment pel mandante. En aquests casos, es comunicarà al Comissionat la identitat dels mandataris.
 • Encara que l'explotació i gestió de l'autorització es farà a risc i ventura, de forma directa, per l'autoritzat, el sol·licitant de l'autorització pot delegar la gestió en l'estanquero assignat en la corresponent autorització. L'estanquero gestionarà directament l'autorització, sense persona o empresa interposada, si bé podrà valer-se dels seus familiars vinculats al negoci, o dels seus dependents, uns i uns altres autoritzats expressament a aquest efecte. A aquests efectes, en el corresponent model de declaració-liquidació de la taxa per a l'autorització de venda amb recàrrec haurà de consignar-se expressament la seva opció per tal modalitat delegada de gestió. La gestió a cap moment serà remunerada.

¿Qui és responsable de la correcta ubicació de la màquina, així com l'existència i adequat funcionament del comandament de control d'accés als menors?

Tant en la gestió directa com en la gestió delegada la responsabilitat de la correcta ubicació de la màquina, així com l'existència i adequat funcionament del comandament de control d'accés a menors seran exclusivament del titular de l'autorització de venda amb recàrrec.

¿En la gestió delegada és necessari que s'emeti vaig vendre?

Sí, l'estanquero assignat seguirà estant obligat a emetre la corresponent factura o vaig vendre, que empararà la circulació de les labors de tabac entre el seu expendeduría i el punt de venda amb recàrrec i custodiar-les durant 3 anys. Els vendís o factures, que hauran d'estendre's per duplicat, es conservaran per l'autoritzat per a la venda amb recàrrec i l'expendeduría de subministrament durant un període d'un i tres anys, respectivament.

¿Qui ha de tenir les claus de la màquina?

Els titulars d'autoritzacions de venda amb recàrrec hauran de conservar obligatòriament en el lloc en què s'exerceix l'activitat els mitjans o elements d'obertura de les màquines expenedores, a fi de permetre a tot moment la inspecció dels seus continguts.

No obstant això, en els supòsits de gestió delegada, les claus es trobaran en l'expendeduría assignada, havent de facilitar-se les mateixes de forma immediata davant qualsevol actuació inspectora.

¿Puc vendre sense tenir el cartell d'autorització?

No, ha de tenir en lloc visible la documentació corresponent a l'autorització i les tarifes oficials de preus. En particular, si la venda es realitzés a través de màquina automàtica, l'autorització, en format adequat, haurà de fixar-se en un panell visible de la màquina sota una protecció transparent.

¿quins són les infraccions de venda amb recàrrec i a quines sancions estan subjectes?

Són infraccions les següents:

 • Falsejament de dades consignades en la instància per la qual se sol·licita l'autorització.
 • Exhibició en l'exterior de l'establiment de qualsevol tipus de publicitat de marques o productes de labors de tabac.
 • Venda a preus diferents dels legalment establerts.
 • Obtenció de tabac d'un proveïdor diferent de l'expendeduría assignada.
 • Absència d'exhibició en lloc visible de les tarifes oficials de venda amb recàrrec o del document acreditatiu de l'autorització.
 • Venda de tabac sense la deguda autorització administrativa.
 • Resistència, negativa o obstrucció a l'acció inspectora del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Les sancions previstes per a les infraccions comeses pels autoritzats per a la venda amb recàrrec consisteixen en multes quantificades en funció de la gravetat de la infracció o la revocació de l'autorització si s'acredités falsedat de dades en la sol·licitud.