Preguntas Frecuentes PVR

Preguntas Frecuentes PVR

¿Que son as autorizacións de venda con recarga?

As autorizacións administrativas de venda con recarga dan dereito a vender tabaco cunha recarga fixa sobre os prezos de venda nas Expendedurías de Tabaco e Timbre ("estancos"). A venda realizarase nos establecementos mercantís que fixa a Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo, mediante o emprego de máquinas expendedoras ou de forma manual de cigarros e cigarritos provistos de capa natural nestes locais cando conten coa autorización administrativa outorgada polo Comisionado para o Mercado de Tabacos.

¿En que establecementos pódese vender tabaco?

As máquinas expendedoras de produtos do tabaco só poderán situarse no interior de:

 • Quioscos de prensa situados na vía pública
 • Locais cuxa actividade principal sexa a venda de prensa con acceso directo á vía pública
 • Tendas de conveniencia previstas no artigo 5.3 da Lei 1/2004, de 21 de decembro, de horarios Comerciais que estean situadas en estacións de servizo
 • Tendas de conveniencia previstas no artigo 5.3 da Lei 1/2004, de 21 de decembro, de Horarios comerciais que acheguen certificación acreditativa desa condición, expedida pola autoridade competente en materia de comercio.
 • Salas de festa, establecementos de xogo
 • Hoteis, hostais e establecementos análogos
 • Bares, restaurantes e demais establecementos de restauración pechados.

EXCEPCIÓNS: Prohíbese a venda cando estes establecementos estean en:

 • Centros e dependencias das Administracións públicas ou entidades de dereito público
 • Centros sanitarios ou de servizos sociais, docentes, culturais
 • Centros e instalacións deportivas

Os clubs de fumadores non son establecementos mercantís, polo que non poden vender tabaco con recarga.

¿Que establecementos son tenda de conveniencia?

Son aquelas que, cunha superficie útil para a exposición e venda ao público non superior a 500 metros cadrados, permanezan abertas ao público polo menos dezaoito horas ao día e distribúan a súa oferta, en forma similar, entre libros, xornais e revistas, artigos de alimentación, discos, vídeos, xoguetes, agasallos e artigos varios.

¿Quen concede as autorizacións?

O Organismo autónomo Comisionado para o Mercado de Tabacos, previa solicitude polo interesado.

¿Podo vender tabaco sen autorización?

Non. A venda con ou sen recarga sen autorización constitúe unha infracción sancionable.

¿Quen pode solicitar as autorizacións?

Os solicitantes deben ser persoas físicas ou xurídicas titulares dun establecemento mercantil aberto ao público, dos tipos previstos na Lei. Non poderán outorgarse autorizacións de venda con recarga a titulares de expendedurías de tabaco e timbre.

¿Que duración teñen as autorizacións de venda con recarga?

As autorizacións teñen unha duración de tres anos, podendo ser renovadas por períodos iguais a solicitude do seu titular.

¿Como solicito a autorización?

O solicitante dispón de dúas opcións para realizar a súa solicitude:

 • TELEMATICAMENTE:

O solicitante, ou de forma delegada a expendeduría, poderá facelo accedendo a https://cmtabacos.sede.gob.es/, e entrando na opción Procedementos, Puntos de Venda con Recarga, escoller o trámite Autorización de Puntos de Venda con Recarga. Seguindo as indicacións que se lle facilitasen para a súa autenticación en Cl@ve, accédese ao procedemento, e ao formulario de solicitude.

Nos trámites de Alta ou Renovación, e só se o solicitante anticipase o ingreso da taxa antes de entrar neste procedemento electrónico, para poder comprobalo deberá consignar no formulario o número de solicitude da orde de pago coa que realizase tal ingreso, que se localiza na casa do código de barras do modelo establecido. Poderá achegar o documento na súa solicitude en formato electrónico para a súa verificación, no apartado de datos da Expendeduría como documento de vinculación con ela. Non debe repetirse o número de solicitude da orde de pago en ningunha outra solicitude que se formule, xa que nese caso se cancelaria automaticamente para evitar duplicidades.

Se non se anticipou o pago, loxicamente omitiría esa información no formulario, achegando entón en datos da Expendeduría o modelo de vinculación que pode atopar en Documentación de interese, debidamente cumprimentado e asinado.  Unha vez completada e enviada a solicitude, a través de correo electrónico remitido á dirección que cumprimentase nos seus datos, o solicitante recibirá unha comunicación para que poida descargarse nesta Sede a carta de pago para poder realizar o abono da taxa. Advírtese expresamente que se no prazo de DEZ DÍAS HÁBILES contados a partir da data de rexistro da solicitude, non se efectúa o abono completo da taxa, de conformidade co previsto no artigo 5.Oito.a) e no punto 4 do Anexo da Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do Mercado de Tabacos e Normativa Tributaria, emitirase resolución denegatoria do procedemento da devandita solicitude por falta de pagamento da taxa devengada.

 • EN PAPEL

O solicitante debe dirixirse á Expendeduría de Tabaco e Timbre ("estanco") onde decida fornecerse de labores de tabaco, que debe ser un do tres máis próximos ao momento de venda do termo municipal, tendo en conta que no caso de venda de cigarros pode fornecerse nun estanco distinto ao de abastecemento de cigarros entre o tres máis próximos, e alí facilitaranlle un modelo de instancia en papel auto-copiativo con catro exemplares que debe cumprimentar de acordo coas instrucións que figuran no modelo de instancia. Posteriormente deberá abonar a taxa establecida no modelo de instancia.

Unha vez liquidada a taxa referida, deberase remitir a este Comisionado o “Exemplar para o Comisionado para o Mercado de Tabacos; a remitir polo Solicitante”. Pode facer esta remisión telematicamente, seguindo as instrucións do punto anterior que aluden ao caso de que se anticipou o ingreso da taxa correspondente, nese caso incorporará o documento á súa solicitude, unha vez cumprimentada na Sede Electrónica.

Por evitar problemas no curso da súa solicitude, só debería ter entrada unha solicitude no Comisionado seguindo unha das opcións comentadas, recomendando o trámite TELEMÁTICO por reducir drasticamente os prazos de resolución.

¿Hai que pagar algunha taxa?

Sí, pero só será necesario pagar o importe da taxa para os trámites de Alta e Renovación. Non será necesario abonar dita taxa para os trámites de Modificación e Baixa. A taxa figura na solicitude.

¿É obrigatorio fornecerse do estanco onde se realizou a solicitude?

, sempre ha de abastecerse no que reglamentariamente correspóndaa. Non proverse na Expendeduría de Tabaco e Timbre asignada é unha infracción sancionable.

¿Podo cambiar de estanco de subministracións?

, sempre que solicitase e autorizouse unha modificación de expendeduría de subministración que estea entre o tres máis próximas ao momento de venda no termo municipal.

¿Que modificacións pódense solicitar á autorización?

A autorización para puntos de venda con recarga poderá ser modificada nos seguintes supostos de cambio:

 1. De emprazamento do local
 2. De máquina expendedora
 3. De expendeduría de subministración
 4. De modalidade de xestión

En calquera dos casos a que se refire o apartado anterior, as respectivas circunstancias haberán de notificarse ao Comisionado para o Mercado de Tabacos antes de producirse. A comunicación realizarase directamente ao Comisionado para o Mercado de Tabacos, que informará debidamente á expendeduría anteriormente asignada para a subministración ou á que correspondese se o cambio de emprazamento supuxese obrigatoriamente o cambio daquela.

¿Podo ter máis dunha máquina no meu establecemento?

, solicitarase autorización por cada unha das máquinas.

¿O nº de matricula da máquina é o nº de serie?

Non, o nº de serie dáo o fabricante e acompaña á marca e modelo da máquina.

O nº de matrícula é o que aparece consignado no cartel de autorización e é o que indentifica a máquina no Rexistro de Máquinas Expendedoras do Comisionado.

¿Podo fixar os prezos libremente?

No. Do mesmo xeito que para as Expendedurías, os prezos dos labores para a venda con recarga son fixos e publícanse periodicamente no Boletín Oficial do Estado (BOE). A venda a prezos distintos aos autorizados é unha infracción sancionable.

¿É obrigatorio vender o tabaco con máquina?

, coa excepción de cigarros e cigarritos nos bares e restaurantes autorizados.

¿Quen pode facer a adquisición e o transporte de tabaco desde a expendeduría ao PVR?

 • A adquisición e transporte de labores con destino aos puntos autorizados para a venda con recarga deberá realizarse persoalmente polo titular da autorización ou polos seus familiares vinculados ao negocio, ou polos seus dependentes, uns e outros autorizados expresamente para o efecto
 • O transporte dos labores tamén poderá ser realizado polo titular da expendeduría, polos seus familiares vinculados ao negocio ou polos seus dependentes, tamén autorizados expresamente para o efecto.
 • Excepcionalmente, nos casos en que o abastecemento de labores de tabaco aos puntos de venda con recarga autorizados non poida realizarse polas persoas citadas,  tanto o expendedor como o autorizado para a venda con recarga poderán valerse de mandatarios para o transporte, apoderados expresamente por escrito, respondendo da súa xestión coma se fose realizada persoalmente polo mandante. Nos devanditos casos, comunicarase ao Comisionado a identidade dos mandatarios.
 • Aínda que a explotación e xestión da autorización farase a risco e ventura, de forma directa, polo autorizado, o solicitante da autorización pode delegar a xestión no estanquero asignado na correspondente autorización. O estanquero xestionará directamente a autorización, sen persoa ou empresa interposta, aínda que poderá valerse dos seus familiares vinculados ao negocio, ou dos seus dependentes, uns e outros autorizados expresamente para o efecto. A estes efectos, no correspondente modelo de declaración-liquidación da taxa para a autorización de venda con recarga deberá consignarse expresamente a súa opción por tal modalidade delegada de xestión. A xestión en ningún momento será remunerada.

¿Quen é responsable da correcta localización da máquina, así como a existencia e adecuado funcionamento do mando de control de acceso aos menores?

Tanto na xestión directa como na xestión delegada a responsabilidade da correcta localización da máquina, así como a existencia e adecuado funcionamento do mando de control de acceso a menores serán exclusivamente do titular da autorización de venda con recarga.

¿Na xestión delegada é necesario que se emita vendín?

Si, o estanquero asignado seguirá estando obrigado a emitir a correspondente factura ou vendín, que amparará a circulación dos labores de tabaco entre o seu expendeduría e o punto de venda con recarga e custodialas durante 3 anos. Os vendís ou facturas, que haberán de estenderse por duplicado, conservaranse polo autorizado para a venda con recarga e a expendeduría de subministración durante un período dun e tres anos, respectivamente.

¿Quen ten que ter as chaves da máquina?

Os titulares de autorizacións de venda con recarga deberán conservar obrigatoriamente no lugar en que se exerce a actividade os medios ou elementos de apertura das máquinas expendedoras, con obxecto de permitir en todo momento a inspección dos seus contidos.

No entanto, nos supostos de xestión delegada, as chaves atoparanse na expendeduría asignada, debendo facilitarse as mesmas de forma inmediata ante calquera actuación inspectora.

¿Podo vender sen ter o cartel de autorización?

Non, ten que ter en sitio visible a documentación correspondente á autorización e as tarifas oficiais de prezos. En particular, se a venda realizásese a través de máquina automática, a autorización, en formato adecuado, deberá fixarse nun panel visible da máquina baixo unha protección transparente..

¿Cales son as infraccións de venda con recarga e a que sancións están suxeitas?

Son infraccións as seguintes:

 • Falseamiento de datos consignados na instancia pola que se solicita a autorización.
 • Exhibición no exterior do establecemento de calquera tipo de publicidade de marcas ou produtos de labores de tabaco.
 • Venda a prezos distintos dos legalmente establecidos.
 • Obtención de tabaco dun provedor distinto da expendeduría asignada.
 • Ausencia de exhibición en sitio visible das tarifas oficiais de venda con recarga ou do documento acreditativo da autorización.
 • Venda de tabaco sen a debida autorización administrativa.
 • Resistencia, negativa ou obstrución á acción inspectora do Comisionado para o Mercado de Tabacos.

As sancións previstas para as infraccións cometidas polos autorizados para a venda con recarga consisten en multas cuantificadas en función da gravidade da infracción ou a revogación da autorización se se acreditase falsidade de datos na solicitude.